The global marketplace
for buyers and suppliers
Betingelser

KØBSBETINGELSER FOR OUTNET-DIRECT A/S (OUTNET-DIRECT)

(Ret til ændringer / tilføjelser forbeholdes)

Outnet-Direct er en lukket salgsplatform der kun er tilgængelig for registrerede Købere, der alene optages efter ansøgning og godkendelse.

 

BRUG AF COOKIES PÅ DENNE WEBSITE

OUTNET-DIRECT gør brug af følgende cookies:

1. CFId: Identificerer tilbagevendende brugere.

2. CFTOKEN: Beskytter (CFId) for eventuel hackerangreb

 

DEFINERING AF KØBER OG SÆLGER

Køber:

Firma der er momsregistreret og har et gyldigt CVR nr. eller tilsvarende for udenlandske Købere og som er optaget som Køber hos OUTNET-DIRECT efter ansøgning. Køber kan have flere brugere med rettighed til at købe på firmaets vegne.

 

Sælger:

Sælger er den juridiske ejer og Sælger af de varer der udbydes på OUTNET-DIRECT platformen.

Et hvert køb på OUTNET-DIRECT er en juridisk transaktion indgået mellem Køber og Sælger, dog er OUTNET-DIRECT den juridiske ejer og sælger af produkterne når salg har fundet sted.

 

KØBERS FORPLIGTELSER OG ANSVAR

Ved ansøgning om registrering som Køber på www.outnet-direct.com bekræfter Køber samtidig sin accept af disse betingelser.

Brug af Outnet-Direct, er kun for registrerede Købere. Hver Køber skal ved ansøgning om medlemskab levere de oplysning der kræves. Outnet-Direct forbeholder sig ret til enhver tid at ændre sine registrerings politikker. Køber skal løbende sikre, at de registrerede oplysninger er korrekte og up to date.

Ved indsendelse af sin ansøgning indestår Køber for, at ansøger bindende virkning kan tegne Køber på OUTNET-DIRECT.

Køber  kan tilføje flere brugere på vegne af Køber. Disse brugere er hermed bemyndiget til at handle på vegne af Køber.

Køber er ansvarlig for lovligheden af enhver import og eksport af de varer og Købers udnyttelse af varerne og OUTNET-DIRECT indestår på ingen måde herfor.

Køber kan til enhver tid afmelde sig som Køber på Outnet-Direct ved at sende en e-mail til info@outnet-direct.com hvorefter alle Købers data vil blive slettet.

 

OUTNET-DIRECT ANSVAR

OUTNET-DIRECT indestår over for Køber for varebeskrivelserne. Skulle det vise sig, at varebeskrivelsen har været behæftet med væsentlige fejl eller mangler vil Køber være berettiget til at annullere købet eller evt. få et forholdsmæssigt afslag i prisen. Køber vil få refunderet den totale købssum eller et mindre beløb efter en rimelig vurdering.

OUTNET-DIRECT indestår over for Køberen for mangler ved varen herunder om der er tale om en forfalskning. Eventuelle krav i forbindelse hermed skal gøres gældende direkte over for OUTNET-DIRECT indenfor 24 timer af modtagelsen af varen.

 

KØB

Alle bud eller køb afgivet på OUTNET-DIRECT er bindende.

 

Køb nu

Køb af et defineret antal eller kolli varer til en fastpris.

Når en Køber har købt et katalog nr. (parti) i et ”Køb Nu” salg, kan det ikke købes af andre.

 

Åben budrunde

Et bud afgivet i åben budrunde er synligt for alle, men budgiveren er anonym. Køber, er den Køber der har højeste bud når salget lukker. Såfremt Sælger har fastsat en mindstepris på varen, forbeholder Sælger sig ret til afvise et afsluttet køb såfremt mindstepris ikke er opnået.

 

Lukket budrunde

Et bud afgivet i lukket budrunde er ikke synligt for nogen, dog kan man se antal afgivne bud på katalog nummeret. Køber, er den Køber der har højeste bud når salget lukker.

I tilfælde af at to eller flere Købere har afgivet samme højeste bud, er Køber den Køber, der først afgav bud. Såfremt Sælger har fastsat en mindste pris på varen, forbeholder Sælger sig ret til afvise et afsluttet køb såfremt mindstepris ikke er opnået.

 

Åben budrunde med Hot-Bud afslutning

Et bud afgivet i åben budrunde er synligt for alle, men budgiveren er anonym. Ved Hot-Bud afslutning, lukker hvert katalog nummer med en forskydning på f.eks. 30 sekunder (dette kan ses på katalog nummeret hvor tiden tæller ned til 0). Budrunden forlænges med det angivne antal sekunder, såfremt der er afgivet bud inden for de sidste 10 sekunder af den forlængede tid.

Såfremt Sælger har fastsat en mindste pris på varen, forbeholder Sælger sig ret til afvise et afsluttet køb såfremt mindstepris ikke er opnået.

 

Køber

Køber, er den Køber der har højeste bud når katalognummeret lukker Såfremt Sælger har fastsat en mindste pris på varen, forbeholder Sælger sig ret til afvise et afsluttet køb såfremt mindstepris ikke er opnået.

 

Annullering af køb

OUTNET-DIRECT forbeholder sig ret til at annullerer ethvert køb. Såfremt OUTNET-DIRECT ved en fejl kommer til at sælge en forkert vare, er Køber pligtig til at tåle, at handlen går tilbage uden, at Køber derved kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Sælger eller et erstatningsansvar gældende over for OUTNET-DIRECT.

 

Afbrydelse af et salg og tekniske forbehold

Er salg i gang og varenummeret vist på internettet, kan varen/tjenesteydelsen ikke trækkes tilbage fra salg. Vi forbeholder os dog ret til at tage en vare/tjenesteydelse af salg, forlænge salg, eller lade den gå om, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt, fx pga. mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske-/ internetproblemer af nogen art, uagtet forholdet måtte skyldes OUTNET-DIRECT computere eller tekniske forhold.

 

Fortrydelsesret

Afgivet køb eller bud er bindende. Der er ingen fortrydelses- eller returneringsret på købte varer, med mindre det følger dansk rets almindelige regler.

 

KØBESUM / BETALING

KØB NU
Den gældende købesum på varer i Køb Nu salg er den der er angivet på www.outnet-direct.dk.  Alle beløb er eksklusive moms, samt administrationsgebyr på 6,00% af købesummen og fragt.

AUKTIONER
I bud runder (auktioner) herunder også bud runder med Hot-Bud afslutning, er alle beløb eksklusive moms, samt administrationsgebyr på 10,00% af købesummen og fragt.

Den fulde købesum, inklusiv adm. gebyr og fragt, skal betales senest 24 timer efter modtagelse af faktura fra OUTNET-DIRECT  Betaling kan ske ved bankoverførsel eller Dankort eller med følgende kreditkort: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, UnionPay og American Express. Køber modtager kvittering for betaling pr. e-mail.

Alle oplysninger om betaling ved bankoverførsel eller med kreditkort kan rettes til info@outnet-direct.com.

 

Betaling med kredit kort.

Ved betaling med kredit kort er reglerne for betaling med kreditkortet fastsat af kreditkortudstederen gældende.

Varen afsendes efter OUTNET-DIRECT har modtaget købesummen i henhold til faktura.

 

Aftaler med leverandør

Vær opmærksom på at de aftaler du evt. måtte have indgået med producent/leverandør ikke er gældende ved køb på OUTNET-DIRECT.

 

Ejendomsret

Ejendomsretten til det købte overgår først til Køber, når købesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud og betaling er dokumenteret overfor OUTNET-DIRECT.

Såfremt købesummen ikke betales rettidigt, afgør OUTNET-DIRECT, om købet skal ophæves over for Køber og varen derefter skal sælges igen. Denne bestemmelse fritager ikke Køber for erstatningsansvar over for såvel Sælger som OUTNET-DIRECT og et eventuelt tab i forbindelse herved vil blive gjort gældende overfor Køber.

 

LEVERING / FRAGT

Køber skal undersøge alle varer staks ved leveringen. Hvis Køber opdager en fejl eller mangel, som Køber ønsker at påberåbe sig, skal denne straks meddeles skriftligt, ikke meddeles skriftligt til OUTNET-DIRECT SENEST 24 timer efter varens modtagelse, kan den ikke senere gøres gældende.

Såfremt der er særlige  købs- og leveringsbetingelser på en vare, oplyses dette på hvert enkelt katalognummers købsside.

Prisen på eventuel fragt til Købers land og postnr. oplyses ligeledes inden køb eller bud afgives og påføres købsfaktura. Varerne afsendes fra leverandørernes land og postnr. til Køber.

 

FORCE MAJEURE

OUT-NET A/S hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne, IT-nedbrug, brand, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder, som OUT-NET A/S ikke har kunnet undgå, og hvis følger OUT-NET A/S ikke har kunnet afværge.


GÆLDENDE RET OG VÆRNETING

Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved retten i Kolding.

OUTNET-DIRECT forbeholder sig ret til udarbejdelse af tillæg og ændringer til salgsbetingelserne, ligesom der tages forbehold for fejlbeskrivelser på dette site.

Jeg accepterer samtidigt at modtage e-mail og sms, hvilket jeg dog kan framelde efter login.

 

OUTNET-DIRECT A/S

Wittrupvej 1

7120 Vejle

(+45) 71 99 79 00

info@outnet-direct.com

CVR 36391154

 


Copyright © 2017 ALL RIGHTS RESERVED
Use of this Web site constitutes acceptance of the User Agreement.